Skip to content

privacyverklaring

 
Privacy Policy Bonfeet Pedicurepraktijk

Voetenwerk Bonfeet Pedicurepraktijk hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Hoe ik om ga met deze persoonsgegevens wil ik in dit privacy beleid helder en transparant weergeven.

Ik doe er uiteraard alles aan om uw privacy te waarborgen en ga daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Bonfeet Pedicurepraktijk houdt zich in alle gevallen aan alle relevante en benodigde wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat ik in ieder geval:

  • uw persoonsgegevens zal verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy beleid.
  • verwerking van uw persoonsgegevens beperkt blijft tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
  • vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als ik deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
  • passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
  • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
  • op de hoogte zijn van de rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hier op willen wijzen en deze respecteren.

Als Bonfeet Pedicurepraktijk ben ik verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van mijn privacy beleid, of in algemenere zin, vragen of contact hierover wilt hebben, verwijs ik u naar de website voor de contactgegevens.

Waarvoor verwerk ik persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden door Bonfeet Pedicurepraktijk verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

– Het geven van uw behandeling
– Het factureren van uw behandeling

Voor de bovenstaande doelstellingen kan ik de volgende persoonsgegevens van u vragen:

Naam / voorletters / tussenvoegsel /Adres /Postcode /Plaats /Telefoonnummer / E-mailadres/ Geslacht / Geboortedatum /  Gegevens over gezondheid.

Verstrekking aan derden

De gegevens die je aan mij geeft kan ik aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Bonfeet Pedicurepraktijk geeft nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee ik geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maak ik hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zal ik de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij mij opvraagt. In een dergelijk geval ben ik verplicht medewerking te verlenen en ben dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kan ik persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Ik verstrek geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Ik verwerk alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Bonfeet Pedicurepraktijk bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Ik heb passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we de volgende maatregelen genomen;
– Patiëntgegevens zijn opgeslagen op patiëntenkaarten welke afgesloten worden bewaard.

Rechten omtrent je gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke we van u hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door mij of door een van onze verwerkers. Ook heeft u het recht de door u verstrekte gegevens door mij te laten overdragen aan uzelf of direct aan een andere partij indien gewenst. Ik kan u logischerwijs vragen om u te legitimeren voordat ik gehoor kan geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan verzoek ik u hierover contact met mij op te nemen. U heeft ten alle tijden het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.

Bij uw eerste bezoek zal ik u, eenmalig, vragen een formulier te ondertekenen waarin u mij toestemming verleent om bovenstaande vermelde persoonlijke gegevens voor de genoemde doeleinden te verwerken. 

U heeft ten allen tijde het recht deze verleende toestemmingen, om welke reden dan ook, weer in te trekken. Ik zal dit vervolgens dit ook moeten melden aan derden die noodzakelijkerwijs betrokken zijn/waren bij de dienstverlening.

Als u naar aanleiding van mijn privacy policy nog vragen of opmerkingen hebt neem dan contact met mij op!