Skip to content

algemene voorwaarden

 

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Bonfeet Pedicurepraktijk en een cliënt waarop Bonfeet Pedicurepraktijk deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

Inspanningen

Bonfeet Pedicurepraktijk zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap, zal Bonfeet Pedicurepraktijk, zo veel als redelijkerwijs mogelijk is, de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

Afspraken

De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan Bonfeet Pedicurepraktijk melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Bonfeet Pedicurepraktijk het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen. Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de praktijk komt, mag Bonfeet Pedicurepraktijk  de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen.
Bonfeet Pedicurepraktijk moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden. Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichting te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt.

Betaling

Bonfeet Pedicurepraktijk vermeldt alle prijzen van behandeling en producten zichtbaar in de praktijk. De gemelde prijzen zijn inclusief BTW. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant of per pin te voldoen.
Verloopt de betaling zoals vooraf afgesproken via een factuur dan dient de cliënt het volledige bedrag binnen 14 dagen over te maken op bankrekening NL68INGB 0005453494 ten name van Boncare te Sliedrecht onder vermelding van het volledige factuurnummer.

Persoonsgegevens, privacy en geheimhouding

Zie hiervoor onze privacyverklaringprivacyverklaring

Schade

Bonfeet Pedicurepraktijk is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat Bonfeet Pedicurepraktijk is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste  en/of onvolledige informatie  over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding.

Bonfeet Pedicurepraktijk is niet aansprakelijk voor beschadiging of vermissing van persoonlijke eigendommen die de cliënt  heeft meegenomen naar de praktijk.

Beschadiging en Diefstal

Bonfeet Pedicurepraktijk heeft  het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt.

Bonfeet Pedicurepraktijk meldt diefstal altijd bij de politie.

Klachten

Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na de afspraak schriftelijk gemeld worden aan Bonfeet Pedicurepraktijk.

Bonfeet Pedicurepraktijk moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven.

Indien een klacht gegrond is, garandeert Bonfeet Pedicurepraktijk de behandeling opnieuw te verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels  voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt.

Deze garantie vervalt indien:

  • De cliënt andere producten heeft gebruikt dan door Bonfeet Pedicurepraktijk is geadviseerd.
  • De cliënt de adviezen niet heeft opgevolgd.
  • De cliënt de verwijzing naar andere disciplines (waaronder huisarts, podotherapeut) niet binnen twee werkdagen heeft opgevolgd.
  • De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.
Recht

Op elke overeenkomst tussen Bonfeet Pedicurepraktijk en de cliënt is Nederlands recht van toepassing. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds  bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkoming van de overeenkomst.

Note:

De cliënt behoort zich in de praktijk behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Bonfeet Pedicurepraktijk het recht de cliënt toegang tot de praktijk te weigeren zonder opgaaf van redenen.